Általános Szerződési Feltételek – Arcadia 98 Kft.


Általános Szerződési Feltételek – Arcadia 98 Kft.

Általános rendelkezések:

A felek az egyes Szállítási szerződésekben a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérően rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban a jelen Általános Szerződési Feltételek külön kikötés nélkül, mind a megrendelőre, mind az Arcadia 98 Kft.–re nézve kötelező érvényűek!

A felek között létrejövő gyártási/szállítási/kivitelezési szerződésekben – amennyiben más, kölcsönösen elfogadott és ellenjegyzett megállapodás sem kötelezi egyik felet sem - elsődlegesen az Általános Szerződési Feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni!

  1. Ajánlat:

Az Arcadia 98 Kft. ajánlata

Az árajánlattal kapcsolatban az Arcadia 98 Kft. különösen és kiemelten tájékoztatja valamennyi megrendelőjét, hogy eltérő megállapodás hiányában (lásd. Általános rendelkezések) az általa nyilvánosan és hozzáférhető helyen közzétett Általános Szerződési Feltételek az irányadók a felek létrejövő jogviszonyában!

  1. Megrendelés:

A megrendeléseket Arcadia 98 Kft. kizárólag írásban fogad el, amely megrendelés — eltérő megállapodás hiányában – egyben az Arcadia 98 Kft. Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását is jelenti!

Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult személy aláírásával érvényes, ennek hiányában és ezzel együtt is az alábbi részletes feltételek szerint, amely feltételek minden Vevő rendelés (visszaigazolás) elválaszthatatlan és minden esetben átadásra kerülő részét képezik:

A Vevő rendelést minden esetben tételesen ellenőrizni és írásban visszaigazolni szükséges, a megrendelés ez alapján a dokumentum alapján kerül teljesítésre! Nyílászárók (ajtók, ablakok) esetében – amennyiben erre utaló más megjegyzés nincs – a feltüntetett adatok minden esetben a végleges falnyílás méretet jelölik, továbbá a tokok esetében – különösen az utólag beépíthető állítható tokoknál – az állíthatósági tartományt határozzák meg. Amennyiben Megrendelő a számára nem értelmezhető adatot, információt talál a Vevő rendelésen (visszaigazoláson) azt írásban köteles jelezni 3 munkanapon belül. A Vevő rendelés tartalmára vonatkozó ilyen tárgyú kifogást semmilyen formában nem tudunk figyelembe venni!

Amennyiben a Vevő rendelés 3 napon belül nem kerül visszaigazolásra vagy módosításra, abban az esetben a Vevő rendelést tartalmilag elfogadottnak tekintjük! A Vevő rendelés visszaigazolását és elfogadását követően minden azt megelőző megállapodás érvényét veszti, a Megrendelő és az Arcadia 98 Kft. közötti jogviszony csak és kizárólag a Vevő rendelés alapján értelmezhető!

Egyedi – nem raktári – termékek esetében a Vevő rendelés módosítására az előleg befizetésétől számított 3 munkanap áll rendelkezésre, ezt követően az Arcadia 98 Kft. az esetleges módosítási szándékot nem köteles figyelembe venni!

  1. Teljesítés, áruátvétel, határidők:

Arcadia 98 Kft. Vevő rendelésein (visszaigazolás) minden esetben „várható” teljesítési határidőt tüntet fel, amely nem kötelező érvényű de Arcadia 98 Kft. minden rendelkezésére álló eszközzel törekszik annak pontos betartására! 

Az egyes termékek gyártási/szállítási határideje eltérhet egymástól, ezeket a határidőket Arcadia 98 Kft. mind saját, mind Beszállítói aktuális kapacitásának függvényében, egyoldalúan módosíthatja!

Az érvényben lévő, „várható teljesítési határidők” megismerésére Arcadia 98 Kft. ajánlataiban és a Vevőrendeléseken kínál lehetőséget, ezeket minden esetben írásban köteles közölni! 

Minden esetben a Vevő rendelésen feltüntetett határidő az iránymutató! A várható teljesítés határideje szóbeli megállapodás alapján semmilyen formában nem értelmezhető!

A Vevő rendelésen feltüntetett „várható teljesítés” idejének túllépése Önmagában nem kötelezi Arcadia 98 Kft.–t bármiféle kötbér vagy kártérítés megfizetésére!

Az egyedi – nem raktári – termékeket tartalmazó Vevő rendelések teljesítésének várható határideje minden esetben az előleg befizetésének napjától számítandó, az előlegfizetés esetleges későbbi teljesítése esetén a késedelmes napok számával tolódik, erről a Megrendelő külön tájékoztatást nem kap!

Egyéb megállapodás hiányában az áru átvételének helyszíne minden esetben az Arcadia 98 Kft. budapesti központi raktára (1194 Budapest Citroen u. 4.) Az áru átvételének lehetőségéről (készre jelentés) Arcadia 98 Kft. e-mailben küld tájékoztatást Megrendelőnek, a megrendelés során megadott elérhetőségre. Az áruátvételre a weboldalainkon feltüntetett, érvényben lévő nyitvatartási rend szerint van lehetőség.

Amennyiben Megrendelő nem ad meg e-mail címet, abban az esetben az ilyen tárgyú tájékozódás Megrendelő feladata, ilyen esetben Arcadia 98 Kft. – nek ez irányú kötelezettsége nincs!

Megrendelő az írásos kiértesítést követően köteles a megrendelt termékeket 15 munkanapon belül átvenni, vagy a termék szállításával kapcsolatosan igényt benyújtani! 15 munkanapon túli tárolás esetén Arcadia 98 Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani, amelynek mértéke minimum 1.000,- Ft + ÁFA / nap, de nem haladhatja meg a Vevőrendelés értékének 10%-át.

Amennyiben Megrendelő szállítást kér, az azzal kapcsolatos szervezés, a termék budapesti központi raktárunkba (1194 Budapest Citroen u. 4.) történő beérkezését és az áru ellenértékének valamint a kiszállítás díjának maradéktalan megfizetését követően kerülhet sor. Minden további szolgáltatás (pl. beépítés), csak és kizárólag a termék értékének és a szolgáltatás díjának maradéktalan megfizetését követően kerül megszervezésre és teljesítésre! 

A beépítési díjak a szállítás költségét nem tartalmazzák, azzal nem összevonhatók! A kiszállítás díja a helyszíni rakodást nem tartalmazza, a szállítást végző Személy erre semmilyen formában nem kötelezhető! Helyszínre történő szállítás esetén Megrendelő köteles a leszállított teljes mennyiséget átvenni!

A termék kiszállítására és beépítésére (vagy bármely más szolgáltatásra) ütemezetten kerül sor. A teljesítés – amennyiben egyéb érvényes megállapodás nincs - csak és kizárólag hétköznapokon és az Arcadia 98 Kft. működési rendje szerinti munkaidőben lehetséges! A szállítás vagy beépítés (vagy bármely más szolgáltatás) napjára vonatkozó kifejezett igényt az Arcadia 98 Kft. nem köteles figyelembe venni!

A mennyiségi és minőségi áruátvételt követően (mind helyszíni mind pedig raktári átvétel során) a termék állagának megőrzése Megrendelő feladata, ezzel kapcsolatos további kötelezettsége Arcadia 98 Kft.- nek nincs!

Amennyiben a megrendelőnek Arcadia 98 Kft.-vel szemben bármilyen tartozása áll fenn, úgy Arcadia 98 Kft. jogosult az árut teljes mennyiségben visszatartani a tartozás kiegyenlítéséig és a kiszállítást vagy bármiféle egyéb megrendelt szolgáltatást megtagadni.

A megrendelő fizetési késedelme miatt az áru szállítási határideje a tartozás kiegyenlítésének napjától számítandó és az esetlegesen ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére Arcadia 98 Kft. nem kötelezhető!

  1. Tulajdonjog fenntartás:

A megrendelt áru mindaddig az Arcadia 98 Kft. tulajdonában marad, míg Megrendelő a számla ellenértékét teljes egészében meg nem fizeti.

A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a megrendelő a már birtokában lévő árut, meg nem terhelheti, és harmadik személy részére nem értékesítheti.

  1. Szavatosság:

Panaszt csak és kizárólag írásos formában (e-mailen elküldhetik a

web-ertesito@arcadia98.hu

-ra, vagy bejelenthetik a

www.dooroutlet.hu

weboldalon, illetve faxon a +36 1/430-3344-es telefonszámon), az erre a célra rendszeresített Bejelentőlap kitöltésével fogadunk el. A bejelentőlapon minden mezőt ki kell tölteni és minden esetben szükséges fotóval dokumentálni a hibát és a termékek azonosítására szolgáló termék címkéket.

A bejelentést Arcadia 98 Kft. fogadja, visszaigazolja és az előírt határidőn belül elbírálja írásban és - szükség esetén - indoklással.

Amennyiben a minőségi vagy mennyiségi kifogást a megrendelő késedelmesen vagy alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket az Arcadia 98 Kft. felé megtéríteni.

A szavatossági jogok érvényesítése során a megrendelő elsősorban javítást kérhet. Nem javítható termékek esetében cseregarancia lép életbe. Árleszállításra, vagy a szerződéstől való elállásra a Megrendelőnek csak akkor van joga, ha az Arcadia 98 Kft. – jóváhagyott panasz/kifogás esetén - a javítást vagy a cserét nem teljesíti.

Amennyiben a megrendelő hibájából adódó hibás teljesítésből eredő cserére van igény, úgy az az Arcadia 98 Kft. központi telephelyén és raktárában (1194 Budapest Citroen u. 4.) történik, ahova a hibás árut a megrendelőnek kell beszállítani.

Amennyiben az Arcadia 98 Kft. által gyártott/értékesített/leszállított termék beszerelését nem az Arcadia 98 Kft. végzi, hanem a megrendelő vagy harmadik személy, és ha az nem szakszerűen történik, úgy a hibás teljesítésből eredő következmények alól az Arcadia 98 Kft. mentesül.

  1. Garancia:

Garanciális igényt csak érvényes szerződés/megrendelés alapján fogadunk el. A vásárlás tényét minden esetben számlával kell igazolni! A garanciális igényt minden esetben írásban, az Arcadia 98 Kft. által előrít módon kell bejelenteni! Ennek hiányában a garanciális ügyintézést Arcadia 98 Kft. megtagadhatja!

Jótállási kötelezettségünk csak a gyártási- vagy alapanyaghibákból eredő károkra terjed ki, a szállításból, tárolásból eredő károkra, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó termékminőségromlás esetére nem vonatkozik!

  1. Vitás kérdések rendezése:

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezését elsősorban peren kívül, kölcsönös egyeztetés útján kíséreljük meg. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.

  1. Elállás a rendeléstől/csere/visszáru

Amennyiben előre nem látható, külső körülmények miatt (pl: üzemzavar, nyersanyaghiány, közlekedési akadály, hatósági előírások változása, stb) a megrendelést teljesíteni nem áll módunkban, úgy a határidők módosításában való külön megegyezés hiányában az Arcadia 98 Kft. egyoldalúan elállhat a megkötött szerződéstől mindenféle pót-, vagy utánszállítási kötelezettség nélkül. 

Egyedi – nem raktári – termékeket tartalmazó Vevő rendelés esetén a megrendelés Megrendelői részről történő felmondása esetén Megrendelő az általa befizetett és még fel nem használt előleg összegnek (több előleg esetén az előlegek összegének) csak az egyedi – nem raktári – termék/termékek bruttó értékét meghaladó részét (amennyiben van ilyen) jogosult visszaigényelni!

Egyedi – nem raktári – termékek cseréjére, semmilyen formában nincs lehetőség, azokat még megbízásos értékesítésre sem vesszük át!

Raktári – széria – termékek esetében a termékcsere csak és kizárólag bontatlan, gyári csomagolásban kezdeményezhető!

Terméket az Arcadia 98 Kft. semmilyen formában nem vásárol vissza!